Over Falk

Privacy policy

Falk Advocatuur en Mediation (hierna te noemen: Falk) informeert u hierbij over de wijze waarop wordt omgaan met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, zowel van u als opdrachtgever als van u als bezoeker van onze website.

 

Falk verwerkt in het kader van de uitoefening van haar dienstverlening persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Falk is daarmee verwerkingsverantwoordelijke. Falk kan zonder verstrekking van persoonsgegevens geen uitvoering geven aan een opdracht.

 

Falk ontvangt de persoonsgegevens met betrekking tot cliënten, potentiële rechtszoekenden en diegenen met wie de rechtszoekende een rechtsbetrekking of (rechts)geschil heeft. Wij kunnen in dit kader persoonsgegevens verwerken van derden die niet onze opdrachtgever zijn. De persoonsgegevens kunnen door Falk via alle mogelijke communicatiemiddelen worden ontvangen. Indien de dienstverlening dit nodig maakt, kunnen deze persoonsgegevens worden opgevraagd bij derden zoals bijvoorbeeld in het kader van de basisregistratie personen en het handelsregister.

 

Als u via het contactformulier op de website een verzoek aan ons doet, gaat u ermee akkoord dat wij kennis nemen van uw persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres zoals u die vermeld worden op het contactformulier en dat wij deze persoonsgegevens verwerken. Op de website van Falk worden bezoekersgegevens bijgehouden, zoals uw IP-adres. Wij verwerken alleen persoonsgegevens als daar rechtmatig een grondslag voor is, zoals toestemming van de betrokkene, een wettelijke verplichting, een overeenkomst, een algemeen belang of een gerechtvaardigd belang.

 

Falk gaat vertrouwelijk om met aan haar verstrekte persoonsgegevens en zal deze gegevens niet aan derden verstrekken, anders dan ter uitvoering van haar opdracht dan wel indien zij daartoe op grond van wet -en regelgeving is verplicht of indien Falk daartoe een gerechtvaardigd belang heeft. Falk verstrekt geen persoonsgegevens aan derden voor marketing of andere commerciële doeleinden.

 

Falk kan de haar bekende persoonsgegevens gebruiken om vrijblijvende informatie, zoals nieuwsbrieven, te verzenden. Een betrokkene kan zich hiervoor ten alle tijden schriftelijk afmelden. Falk bewaart de haar bekende persoonsgegevens zolang als zij dit noodzakelijk acht. Ten aanzien van persoonsgegevens in het kader van een verstrekte opdracht zal de bewaartermijn ten minste zeven jaar bedragen.

 

 

Als betrokkene heeft u, ten aanzien van de persoonsgegevens die Falk van u heeft:

 

-        Het recht in te zien welke gegevens wij verwerken en welke organisaties hier

toegang toe hebben;

-        Het recht om voorstel te doen tot het wijzigen, aanpassen, of verbeteren van

deze gegevens;

-        Het recht om de gegevens te laten wissen als deze niet meer noodzakelijk zijn;

-        Het recht om een door u gegeven toestemming voor een verwerking in te

trekken;

-        Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de

verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Falk kan van mening zijn dat een recht van betrokkene strijdig is met andere

gerechtvaardigde belangen, waaronder die van Falk zelf. In dat geval zullen wij een

beroep op de hiervoor genoemde rechten afwijzen en u hierover schriftelijk

informeren.

 

Falk behoudt zich het recht voor de privacy-policy te wijzigen.

 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacy policy kunt u contact opnemen met mevrouw mr. I. Bergsma via info@falkadvocatuurenmediation.nl of 0515-416999.

Vragen of hulp nodig?

Wij staan graag voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

0515 - 416999

Bekijk alle contactgegevens